l Kalendarium Strajku w Stoczni Gdańskiej 1980
l Kalendarium 1981-1989
l 21 postulatów
l Sygnatariusze porozumień sierpniowych


21 postulatów

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców Wolnych Związków Zawodowych, wynikające z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkujących i osób ich wspomagających
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezaleznych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań
4. Przywrócić do poprzednich prac:
a. ludzi zwolnionych z pracy za obronę praw pracowniczych, a w szczególności uczestników strajków w 1970 i w 1976 roku,
studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym: Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego i Marka Kozłowskiego),
c. znieść represje za przekonania.
5. podać w środkach masowego przekazu informacje o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikowanie żądań.
6. podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a. podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform.
7. wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralne Rady Związków Zawodowych.
8. podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. zrealizowac pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko wyłącznie nadwyżki.
11. wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i Aparatu Partyjnego poprzez:
- zrównanie zasiłków rodzinnych
- zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.
14. obniżyć wiek emerytalny kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do 55 lat lub przepracowanie w PRL-u 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych
16. poprawić warunki pracy Służby Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. wprowadzić urlop macierzyński, płatny przez okres trzech lat na wychowanie dzieci.
19. skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek drożyźniany.
21. wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy, pracownikom w ruchu ciągłym i w systemie trzybrygadowym, brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.


Gdańsk 16.08.1980.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
z siedzibą w Stoczni Gdańskiej


*   *   *


POWRÓT NA POCZĄTEK